தமிழர் விளையாட்டு விழா 2023

Påmelding til TVV2023

 Vi trenger deltaker info og aktiviteter:

1) Fornavn, Etternavn, fødselsår og kjønn
2) Velg tre aktiviteter fra Event listen

MV2023 EventListe - Over17 

MV2023 EventListe - Under16 

Send påmelding til Titto Rudramoorthy

epost : rtitto@hotmail.com  &  SMS : mobil 95140984

Påmeldingsfrist er 15.06.2023.  

Section: