நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் உள்ளரங்க மெய்வல்லுநர் விளையாட்டுப்போட்டி

இடம்: Skedsmohallen
காலம்: 02.02.2020, ஞாயிற்றுக்கிழமை
நேரம்: 09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section: