நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் 40 ஆவது ஆண்டுக்கான மெய்வல்லுநர் விளையாட்டுப் போட்டிகள்