தமிழர் விளையாட்டு விழா 2024

Påmelding til TVV2024

Vi trenger deltaker info og aktiviteter:
1) Fornavn, Etternavn, fødselsår og kjønn
2) Velg tre aktiviteter fra Event listen under
3) Kontakt tel.nr

TVV2024 EventListe - Over 17 år
TVV2024 EventListe - Under 16 år

Send påmelding til Rajan Sivasanger (Epost: sivasanger30@gmail.com eller SMS: mobil nr 91884482)
Påmeldingsfrist er 06.06.2024