தமிழர் விளையாட்டு விழா 2022

MV2022 EventListe - Over17

MV2022 EventListe - Under16

Timeplan for TVV2022

Kontakt : Til : jreg2007@gmail.com, Tel: 450 30732 (SMS)

Følgende informasjon må være med ved påmelding:

Emne: MVV 2022

Fornavn: 

Etternavn: 

Fødselsdato: 

Kjønn: 

Aktiviteter:  

Kontakt telefon og navn: 

Les mer

Årsmøte for Nord og Rødtvet SK (Noreel SK)

Dato: Søndag den 29.05.2022
Tid: 19:00
Møte blir holdt via hybrid ( fysisk / digitalt )
Link til møte blir sendt god tid før møte med agenda.
Viktig alle deltar på møte 
Les mer

Everest Cup  2022

Dato: 07.05.22 - 08.05.22
Sted: Skedsmohallen, Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm
Kampoppsett for Everest Cup  2022 

U/11 2. PLASS
U/13 1. PLASS
U/21 3. PLASS
Overage Blue 1. PLASS
Les mer

Pages