தமிழர் விளையாட்டு விழா 2024

Påmelding til TVV2024

Vi trenger deltaker info og aktiviteter:
1) Fornavn, Etternavn, fødselsår og kjønn
2) Velg tre aktiviteter fra Event listen under
3) Kontakt tel.nr

TVV2024 EventListe - Over 17 år
TVV2024 EventListe - Under 16 år

Send påmelding til Rajan Sivasanger (Epost: sivasanger30@gmail.com eller SMS: mobil nr 91884482)
Påmeldingsfrist er 06.06.2024

 

Les mer

Årsmøte 2024 for Nord og Rødtvet SK (Noreel SK)

Årsmøte for Nord og Rødtvet SK

Dato: 05.05.2024

Sted: Klubbhus

Tid: Kl 18:00

Agenda:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av punkter
  1. Stemmeberettigede
  2. Innkalling
  3. Dagsorden
 3. Valg av dirigent og 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Regnskap for 2023
 5. Budsjett for 2024
 6. Gjennomgang av aktiviteter
 7. Spørsmål / Annet
Les mer

NOREEL JULE FEST 2023

Sted: Utsikt lokalen på Hagen
Dato: Lørdag den 16 desember, Kl. 17:30
Innmelding avgift : Kr 100 per person, familie: kr. 300 over tre personer
Påmelding frist er 30 november 2023. Påmelding skal sendes til Pavitra tlf:483 52 037
Husk å nevne antall voksne , ungdom og barn når du sende påmeldingen.

Det er begrense antall plasser til 115 personer. Må være tidlig ute for å påmelde til  jule bord.

Les mer

Ekstraordinær Årsmøte 2023 for Nord og Rødtvet SK (Noreel SK)

Ny Dato

Dato: søndag den 29.10.23
Tid: 19:00
Sted: klubbhus

 
Agenda:
1. Åpning
2. Godkjenne de stemmeberettigede godkjenning av innkallingen og dagsorden
3. Valg av dirigent og 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Økonomi / Budsjett
5. Treningstider og Aktiviteter osv.
Les mer

Pages